דף הבית >> תנאי שימוש
 

 

 

1.       תקנון

1.1. אתר www.rose-pro.com  ("רוז הפקות אירועים") – (להלן: "האתר") המפעיל ומנהל מרכז שיווק לשימוש משתמשי האינטרנט בארץ ובעולם מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו.

1.2.  התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מופנה לשני המינים באופן שווה.

1.3.    האתר מאפשר למשתמשי האינטרנט להזמין ולקבל  שירות ומידע למגוון אירועים לשימוש אישי .

1.4.    משתמשי האתר מצהירים בזאת כי בעת ההרשמה לאתר ו/או הזמנת שירותים או מוצרים – קראו  את תקנון האתר , מצאו אותו ברור ומובן – ואין- ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם  כל טענה/ תביעה/ דרישה מבעלי האתר/ מפעיליו / ומנהליו  ו/או מי מטעמם , עקב שימוש באתר.

1.5.    השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) בהתאם להחלטת האתר ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר האתר.

1.6.    האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי . על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים כלשהם ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל שירות אשר מוצע ע"י האתר ו/או מפורסם בו.

1.7.  האתר רשאי לסגור האתר בכל עת ו/או לשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש.

1.8.    מובהר בזאת, כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק- עקיף או ישיר- שיגרם למשתמשיו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בו או עקב שימוש בקישורים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בו בעתיד.

1.9.    האתר שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר לפי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש בו.

1.10.כל זכויות היוצרים באתר , לרבות בעיצובו, ובכל יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלו, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל. שמו של האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) הינם קניינה הבלעדי של רוז הפקות אירועים.

1.11. הרישום באתר למועדון הלקוחות מהווה הסכמה של המשתמש בשירותים אלו לקבל  הודעות בדואר  אלקטרוני ובתנאי שאין בהודעות אלו מסרים בוטים, הודעות סקס , וההודעות עומדות בחוקי מדינת ישראל.

1.12.  מפעילי האתר עשו כל שלאל ידם כדי לבחור ספקי אתרים ונותני שירות אמינים המעניקים שרות ומוצרים ברמה גבוהה.

1.13.  המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו בעת ההזמנה כי  האתר משמש כמרכז להזמנת שירותים ומוצרים, וכי האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים  המסופקים באתר  חלה על ספקי המתנות והשירותים ועליהם בלבד, ולמשתמש לא תהא כל טענה בדבר כלפי האתר.

1.14.  התמונות באתר נמסרות לאתר ע"י בעלי המקומות וספקי השירותים השונים והן להמחשה בלבד – האתר אינו מפקח על התמונות הנמסרות לו ע"י בעלי המקומות וספקי השירותים וכל האחריות בגין התמונות הן על בעלי המקומות וספקי השירותים. בנוסף לא יהיה למזמין ו/או מי ממשתמשי האתר כל טענה ו/או תביעה  בדבר אי התאמה בין מקום או מוצר שהוזמן והתקבל לבין תמונה באתר.

2.       תנאי שימוש ורכישה

2.1.    המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18. 

2.2.    האתר יעשה כל שביכולתו לספק  את שרות כפי שהוזמן תוך  4-5 ימי עסקים (יום ו'  אינו נחשב למניין ימי העסקים) – או תוך פרק זמן שהוגדר בהערות לשרות ובלבד שמתקיים הפרש הזמנים הנדרש בין מועד ההזמנה לבין מועד האספקה הנדרש.

2.3.    במידה והחליטו מפעילי האתר להפסיק לספק שרות מסוים לאחר ששירות כזה הוזמן ושולמה בגינו מלוא התמורה – יודיעו מפעלי האתר למזמין השרות על  ביטול ההזמנה, ויבטלו במקביל את החיוב בגין השרות.

2.4.    מזמין השרות מאשר בזאת כי במקרה  כמתואר בסעיף הקודם לא תהא לא כל טענה ו/או תביעה למפעילי האתר ובלבד שלא חויב על השרות.

2.5.    מזמין שירות או מוצר רשאי לבטל את רכישתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובלבד  ששלח למפעילי האתר הודעת ביטול מתאימה  תוך 14 יום.

2.6.    במקרה של ביטול הזמנה ללא הודעה מוקדמת ו/או אי התייצבות  במועד שנקבע (אירוע, שכירת נכס, הפלגה וכדומה) יחויב המזמין בכל  עלות ההזמנה. מפעילי האתר  יהיו רשאים לגבות בכל ביטול הזמנה – דמי ביטול ובלבד שלא יעלו על סכום המקדמה ששולם ע"י מזמין השירות בתוספת דמי הביטול כפי שיידרשו  מפעילי האטרקציות השונות.

2.7.    בביצוע ההזמנה מתחייב המזמין למסור את פרטיו המדויקים.

2.8.    מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור במתן השירות שהוזמן  כתוצאה משביתה בישראל /ו מחוצה לה ו/או תקלה הנובעת מתקלות במערכת האינטרנט/ הטלפוניה שירותי שליחים ודואר, או כוח עליון.

2.9.    המזמין מצהיר בזאת כי ביצוע הזמנה באתר , לעצמו או לאחר, הינה הסכם מחייב בין מזמין השירות בלבד לבין מפעילי האתר. לא תהיה למפעילי האתר שום זיקה לצד שלישי בגין הזמנת שירות באתר, אין ולא תהיה למקבל השירות שום טענה ו/או תביעה למפעילי האתר בגין קבלה או אי קבלה של  שירות שהוזמנה באתר.

2.10.  נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי האתר. מפעילי האתר לא ישאו בשום אחריות  כלפי מקבל השירות כתוצאה מקבלת השירות ו/או שימוש או אי שימוש בשירות - כל טענה/ תביעה תהייה מופנית למזמין  לספק השירות/ מוצר.

2.11.  מערכת האתר מאובטחת ברמה גבוהה ומבטיחה למשתמשים חיסיון מלא על פרטיהם. מפעילי האתר מתחייבים לא להעביר שום פרט ו/או מידע לצד שלישי .

2.12.  מפעילי האתר שומרים לעצמם  את הזכות לשנות את האתר ותכניו מעת לעת את סוגי  נותני השירות, המחירים,  וכל הקשור לאתר ללא הודעה מראש.

2.13.  מערכת האתר ומפעילי האתר מחויבים לתקנון זה במלואו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה אף בהתאם לתנאי השוק / דרישות הלקוחות ועוד.

2.14.החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות  ומידע מסחרי מטעמו או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. האתר יהא רשאי, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש כמו כן, יהא האתר רשאי להפסיק, מבלי שיצטרך למסור הודעה מוקדמת כלשהי על כך, את התקשרותו עם אחד הספקים אשר האתר משתמש בשירותיו.

2.15.  מפעילי האתר מודים למשתמשי האתר על השימוש באתר ומזמינים להציע הצעות ו/או להשתמש במערכת שירות הלקוחות : חברת Rose הפקת אירועים בטלפון:03-6480080  או בפקס:03-6480081.

 

  © כל הזכויות שמורות לחברת רוז הפקות אירועים                         קידום אתרים אורגני - Getproseo    מפת האתר   תנאי שימוש